VÝUKA JE REALIZOVÁNA DISTANČNÍ FORMOU

+420 417 539 074

Distanční výuka


Individuální výuka

Učitelé individuálních předmětů hudebního oboru jsou žákům k dispozici prostřednictvím synchronního způsobu výuky, domluva distanční výuky s učiteli probíhá přes telefonický kontakt, případně přes školní e-mail: prijmeni@zusteplice.cz. Učitelé s nabídkou distanční výuky kontaktovali všechny své žáky, časově vycházejí zejména z běžných rozvrhů hodin.

Kolektivní výuka

Učitelé kolektivní výuky zasílají informace svým žákům e-mailem, případně jsou k dispozici na webových stránkách. Následně jsou svým žákům k dispozici pro on-line konzultace (synchronní i asynchronní formou výuky). Jejich školní adresu tvoří prijmeni@zusteplice.cz

Odkazy na blogy učitelek VO:
Blog třídy uč. Linhartové
Blog třídy uč. Müllerové
Blog třídy uč. Myroniukové
Blog třídy uč. Švehlové

Odkaz na stránku hudební nauky

Nemáte informace o distanční výuce? Nekontaktoval Vás pedagog, případně Vám od něj nechodí informace? Napište mu na jeho e-mail, případně na adresu reditel@zusteplice.cz

Od pondělí 9. listopadu 2020 mají žáci možnost účastnit se on-line výuky předmětu Hudební nauka prostřednictvím aplikace Teams. Přístupové údaje, nahlášení do on-line výuky, případně dotazy zodpoví vyučující (cermakova@, kontova@, schillerova@, rubinsteinova@).
Výňatek dodatku školního řádu:

Kdy škola vyučuje distanční formou
§ V případě vyhlášení krizových opatření po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření (např. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví), nebo z důvodu nařízení karantény. Využití nabídky distančního vzdělávání je ze strany žáka dobrovolné.

Kdy škola nenabízí distanční výuku
§  V případě vyhlášení ředitelského volna, pokud Ministerstvo školství (MŠMT) schválí změnu v organizaci školního roku, při nemoci pedagoga, případně i při jiných závažných okolnostech.

Způsob komunikace
§  Škola využívá univerzální platformu společnosti Microsoft (Microsoft 365). V případě potřeby lze zohlednit požadavky žáka i komunikací prostřednictvím jiné platformy, která zprostředkovává zabezpečenou komunikaci mezi žákem a pedagogem.
§  Škola preferuje synchronní on-line výuku, která může být doplněna asynchronní on-line formou, případně i výukou off-line.
§  Pokud není stanoveno vzájemnou domluvou zákonného zástupce žáka / zletilého žáka s pedagogem jinak, výuka se uskutečňuje dle pravidelného rozvrhu hodin.

Omlouvání žáka z distančního vzdělávání
§  Pokud se žák nemůže účastnit naplánovaného distančního vzdělávání, sdělí tuto skutečnost učiteli předem prostřednictvím zákonného zástupce (nezletilý žák).

Školní vzdělávací program
§  Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání a podle platného školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Hodnocení žáka
§  Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je uskutečňováno slovním hodnocením s formativní zpětnou vazbou, sebehodnocením žáků, případně i zapojením zákonných zástupců nezletilých žáků.

Úplata za vzdělávání
§  Na základě výkladu MŠMT se úplata za vzdělávání za období, kdy byla výuka realizována distanční formou, nevrací.


Mgr. Aleš Hajíček, ředitel školy


Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu