Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


Call
MenuMENU

×

Distanční výuka

info-distancni-vyuka.png

Individuální výuka

Učitelé individuálních předmětů hudebního oboru jsou žákům k dispozici prostřednictvím synchronního způsobu výuky, domluva distanční výuky s učiteli probíhá přes telefonický kontakt, případně přes školní e-mail: prijmeni@zusteplice.cz. Učitelé s nabídkou distanční výuky kontaktovali všechny své žáky, časově vycházejí zejména z běžných rozvrhů hodin.

Kolektivní výuka

Učitelé kolektivní výuky vyučují přes MS Teams, zasílají informace svým žákům i e-mailem. Přístupové údaje, nahlášení do on-line výuky, případně dotazy zodpoví vyučující (cermakova@, kontova@, schillerova@ a rubinsteinova@zusteplice.cz).

Díky zřizovateli školy (Ústecký kraj) je každému žákovi k dispozici účet Microsoft 365 (součástí jsou aplikace sady Office zdarma).

Odkazy na blogy učitelek VO:
Blog třídy uč. Linhartové
Blog třídy uč. Müllerové
Blog třídy uč. Myroniukové
Blog třídy uč. Švehlové

Odkaz na stránku hudební nauky

 

Nemáte informace o distanční výuce? Nekontaktoval Vás pedagog, případně Vám od něj nechodí informace? Napište mu na jeho e-mail, případně na adresu reditel@zusteplice.cz


tipy-pro-on-line-vyuku.png
jak-probiha-distancni-vyuka_info.png

Návod na nastavení mikrofonu


DokumentyVýňatek dodatku školního řádu:

Kdy škola vyučuje distanční formou
§ V případě vyhlášení krizových opatření po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření (např. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví), nebo z důvodu nařízení karantény. Využití nabídky distančního vzdělávání je ze strany žáka dobrovolné.

 

Kdy škola nenabízí distanční výuku
§  V případě vyhlášení ředitelského volna, pokud Ministerstvo školství (MŠMT) schválí změnu v organizaci školního roku, při nemoci pedagoga, případně i při jiných závažných okolnostech.

 

Způsob komunikace
§  Škola využívá univerzální platformu společnosti Microsoft (Microsoft 365). V případě potřeby lze zohlednit požadavky žáka i komunikací prostřednictvím jiné platformy, která zprostředkovává zabezpečenou komunikaci mezi žákem a pedagogem.
§  Škola preferuje synchronní on-line výuku, která může být doplněna asynchronní on-line formou, případně i výukou off-line.
§  Pokud není stanoveno vzájemnou domluvou zákonného zástupce žáka / zletilého žáka s pedagogem jinak, výuka se uskutečňuje dle pravidelného rozvrhu hodin.

 

Omlouvání žáka z distančního vzdělávání
§  Pokud se žák nemůže účastnit naplánovaného distančního vzdělávání, sdělí tuto skutečnost učiteli předem prostřednictvím zákonného zástupce (nezletilý žák).

 

Školní vzdělávací program
§  Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání a podle platného školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

Hodnocení žáka
§  Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je uskutečňováno slovním hodnocením s formativní zpětnou vazbou, sebehodnocením žáků, případně i zapojením zákonných zástupců nezletilých žáků.

 

Úplata za vzdělávání
§  Na základě výkladu MŠMT se úplata za vzdělávání za období, kdy byla výuka realizována distanční formou, nevrací.

 

Mgr. Aleš Hajíček, ředitel školy


kraj
kraj
kraj