Úplata za vzdělávání

21.08.2018 15:01

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

 

HUDEBNÍ OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Pololetně Kč

PHV1 – kolektivní výuka

800 Kč

PHV2 – kolektivní výuka (I. pololetí)

800 Kč

PHV2 – s nástrojovou výukou (od II. pololetí)

1.200 Kč

PHV2 – výuka na ZŠ Maršovská (žáci ZŠ s RVHV – I. pololetí)

600 Kč

PHV2 – výuka na ZŠ Maršovská (žáci ZŠ s RVHV – II. pololetí)

1.000 Kč

ZÁKLADNÍ STUDIUM I. a II. STUPNĚ

STUDIUM DOSPĚLÝCH (studenti SŠ, VOŠ)

Individuální výuka

1.600 Kč

Individuální výuka – 2. nástroj

1.300 Kč

Skupinová výuka

1.300 Kč

Studium dospělých (studenti VŠ)

1.900 Kč

Studium dospělých (pracující)

5.000 Kč

VÝTVARNÝ OBOR

 

Pololetně Kč

Přípravné studium

1.100 Kč

Základní studium I. a II. stupně

1.200 Kč

Studium dospělých (studenti SŠ, VOŠ)

1.200 Kč

Studium dospělých (studenti VŠ)

1.500 Kč

Studium dospělých (pracující)

3.000 Kč

TANEČNÍ OBOR

 

Pololetně Kč

Přípravné studium a 1. ročník I. stupně

900 Kč

Základní studium I. a II. stupně (kromě 1. roč. I. st.)

1.000 Kč

Studium dospělých (studenti SŠ, VOŠ)

1.000 Kč

Studium dospělých (studenti VŠ)

1.300 Kč

Studium dospělých (pracující)

2.500 Kč

Předpis úhrady s variabilním symbolem a číslem účtu školy obdrží žáci od svých vyučujících na začátku školního roku a na začátku II. pololetí.

    

VÝŇATEK Z VNITŘNÍ SMĚRNICE

– ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou č. 71/2005 Sb. (O základním uměleckém vzdělávání). Výši úplaty za vzdělávání stanovuje ředitel školy na období školního roku. Stanovená výše úplat odpovídá vyhlášce o základním uměleckém vzdělávání.

Úhrada úplaty za vzdělávání se provádí pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období (§ 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb.):

        • na I. pololetí školního roku nejpozději do 15. září,

        • na II. pololetí školního roku nejpozději do 15. února.

Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady, než je stanovený výše uvedenou vyhláškou a vnitřní směrnicí školy.

Způsob úhrady:

        • složením hotovosti v kanceláři školy,

        • bezhotovostním převodem,

        • složením hotovosti na účet školy v KB.

Další ustanovení:

• ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací,

• ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele (zejména zdravotních), lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit,

• úplata není cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy. Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018            Mgr. Aleš Hajíček, ředitel školy

—————

Zpět