Oddělení hudební teorie

Učitelé:

Veronika Čermáková, Anna Pašková

 

     Oddělení hudební teorie zahrnuje studium přípravné hudební výchovy a hudební nauky. Přípravná hudební výchova je určena našim nejmenším žákům, které připravuje ke zvládnutí základních muzikantských dovedností především hravou a tvůrčí výukou. Její studium trvá jeden až dva roky.
      Hudební nauka, jejíž studium je pětileté a probíhá paralelně s výukou individuální, na přípravnou hudební výchovu navazuje. Naši žáci se postupně seznamují s jednotlivými oblastmi hudební teorie a kromě notových znalostí se učí i základům harmonie, dějin hudby, hudebních forem, intonace a okrajově i dalším disciplínám. Hudební nauka také pomáhá zlepšit rytmické schopnosti žáka, jeho schopnost improvizovat, rozvíjí také schopnost souhry. Je tak nepostradatelnou součástí studia na základní umělecké škole.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách v přízemí naší hlavní budovy. V rámci spolupráce se ZŠ s RvHv Maršovská vyučujeme přípravnou hudební výchovu a hudební nauku pro 1. ročník také na této základní škole.

 

Učebny

Třída č. 4

výuka HN, PHV

Třída č. 2

výuka HN

TERMÍNY KONZULTACÍ
PRO ŽÁKY UVOLNĚNÉ Z PŘEDMĚTU „HUDEBNÍ NAUKA“

I. POLOLETÍ - ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

 

Konzultace probíhá ve třídě č. 4 od 17.40 do 18.25 hod. následující úterky:
• 16. ŘÍJNA
• 13. LISTOPADU
• 4. PROSINCE (s přípravou na test)
• 8. LEDNA (vypracování testu)


ÚČAST NA KONZULTACÍCH JE POVINNÁ!


Každý žák, který byl ředitelem školy uvolněn z pravidelné výuky,
dostane od svého vyučujícího přehled konzultačních hodin.

Učitelé HN zodpoví případné dotazy i mimo tyto konzultační hodiny.
Kontakt: třída č. 2 a 4 dle rozvrhu hodin HN, e-mail: nauka@zusteplice.cz